tar参数

-c: 建立压缩档案
-x:解压
-t:查看内容
-r:向压缩归档文件末尾追加文件
-u:更新原压缩包中的文件
-v:显示所有过程
-O:将文件解开到标准输出

 • 可选参数
  -z:有gzip属性的 tar.gz
  -j:有bz2属性的 tar.bz2
  -J:有xz属性 .tar.xz
 • -f: 使用档案名字,注意:这个参数是最后一个参数,后面只能接档案名

压缩

#压缩文件
tar -cvf xxx.tar 文件名1 文件名2

#压缩目录
tar -cvf xx.tar test/

#高度压缩
tar -zcf xx.tar.gz *
tar -zcvf source.tar.gz *

追加文件到压缩包

tar -rvf xxx.tar 文件名1 文件名2

删除压包内的文件

#查看
tar -tvf test.tar
tar --delete dir/a.txt  -vf test.tar

解压

#解压目录 
tar -xvf xx.tar 
#解压到指定目录
tar -xvf xx.tar -C temp/

#查看压缩包内文件,不解压
tar -tf all.tar


#高压解压
tar -zxvf xx.tar.gz

bz2

压缩为*.bz2
tar -jcvf test.tar.bz2 test.txt
*bz2解压缩
tar -jxvf test.tar.bz2
解压
tar -jxvf xx.tar.bz2

tar.xz 高压缩

压缩
tar -Jcf xxx.tar.xz data/
解压
tar -Jxf linux-3.12.tar.xz
#解压到指定文件夹
tar -Jxf vr.tar.xz -C /dataX/vr/

tar压包时排除指定的文件

排除文件
tar -zcvf source.tar.gz --exclude=guide.pdf *

打包时排除特定类型文件
tar -czvf /xx.tar.gz --exclude=catalina.* ./* 
tar -czvf xx.tar.gz --exclude=*.log ./*
tar -czvf xx.tar.gz --exclude=*.jpg --exclude=*.png --exclude=./logs ./

3)打包时排除特定目录:
tar -czvf xx.tar.gz --exclude=/log   ./web/* //目录后面不要加斜杠 “/”

4)打包时排除多个目录:
tar -czvf xx.tar.gz --exclude=/log --exclude=/doc /*

tar解压指定的文件


tar -xvf test.tar file1 path/file2 path3
tar -Jxf vr.tar.xz file1 path1

查看包内指定文件

tar xvpf vr.tar.xz vrimages/16/works/2b837791f9c0f740
tar xvpf vr.tar.xz vrimages/16/works/2b837791f9c0f740